Konkursy

 

Konkursy organizowane przez nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

 Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów kl. II gimnazjum

 Wewnątrzszkolny konkurs geograficzny dla klas II gimnazjum

Szkolny konkurs Pierwszej Pomocy dla klas III

 IV Drużnowy Konkurs o wynalazkach

Konkurs plastyczno – językowy „kartka świąteczna” – wewnątrzszkolny

 Konkurs kulturoznawczy wewnątrzszkolny

 Konkurs międzyszkolny Englishmania dla klas VI i VII

Konkurs leksykalno – gramatyczny z języka niemieckiego dla klas II

 Konkurs o UE

 Konkurs czytelniczy dla klas VI i VII

 Konkurs ortograficzny dla klas VII we współracy z PPP (międzyszkolny)

 Konkurs plastyczny „przy mnie proszę nie pal”

Konkurs szkolny „Zdrowy styl żcia, używkom – STOP” (prezentacja multimedialna lub prace plastyczne)

REGULAMINY KONKURSÓW

 

REGULAMIN  XV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO     

    KLAS DRUGICH GIMNAZJUM

rok szkolny 2017/2018

         Konkurs organizowany jest przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie. Adresowany jest do uczniów klas drugich gimnazjum i odbędzie się w dwóch etapach.

Cele konkursu:

 

 • rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 • pobudzanie do twórczego myślenia
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • integrowanie środowisk edukacyjnych naszego powiatu,
 • promocja uczniów zdolnych.

 

 1. ETAP I – szkolny

 

 • Odbędzie się 6 marca 2018 roku w macierzystej szkole uczestników.
 • Zadania konkursowe opracowują organizatorzy konkursu.
 • Zadania zostaną przesłane do szkoły pocztą na 3 dni przed konkursem.
 • Szkolną komisję powołuje dyrektor szkoły.
 • Uczeń rozwiązuje 4 zadania otwarte w czasie 60 minut i nie korzysta z kalkulatora.
 • Do etapu powiatowego kwalifikuje się 3 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki
  w szkole.
 • Protokół wraz z pracami uczniów pozostaje w dokumentacji macierzystej szkoły.
 • Liczbę uczestników I etapu oraz listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 7 lub na adres internetowy szkoły: gm1@poczta.pl, w terminie do 13 marca 2018 roku .
 • Udział ucznia w II etapie konkursu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych związanych z ogłoszeniem wyników.

 

 1. ETAP II – powiatowy

 

 • Odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 12oo w Szkole Podstawowej nr 1
  w Łańcucie.
 • Komisję tworzą nauczyciele matematyki z tych szkół, z których uczniowie uczestniczą
  w konkursie.
 • Uczeń rozwiązuje 4 zadania otwarte w czasie 90 minut i nie korzysta z kalkulatora.
 • Ostateczną listę laureatów i uczniów wyróżnionych ustala komisja konkursowa.
 • Wyniki konkursu i termin jego podsumowania zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły (www.gm1.edu.pl)w ciągu tygodnia od jego przeprowadzenia.
 • Protokół wraz z pracami uczniów pozostaje w dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie.

 

 1. ZAKRES PROGRAMOWY

Zakres programowy konkursu oparty jest o program „Matematyka z plusem” –
M. Rucewicz, M. Karpiński, J.Lech.

I etap obejmuje:

 • liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne,
 • obliczenia procentowe,
 • równania, nierówności, układy równań,
 • własności i pola figur płaskich,
 • trójkąty prostokątne i twierdzenie Pitagorasa

II etap obejmuje dodatkowo:

 • wielokąty i okręgi.

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Organizatorzy

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego

„Englishmania”

dla uczniów szkół podstawowych w Łańcucie

w roku szkolnym 2017/2018

Organizator konkursu:

Nauczyciele języka angielskiego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łańcucie przeprowadzający konkurs zwani dalej Organizatorami: mgr Magdalena Szmuc i mgr Aneta Olearka

Cele konkursu:

 • Propagowanie języka angielskiego
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językowych uczniów
 • Umożliwienie uczniom sprawdzenie swoich umiejętności językowych i wiedzy leksykalno-gramatycznej nabytych w szkole podstawowej
 • Motywowanie uczniów do dalszego doskonalenia znajomości języka angielskiego
 • Promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi.
 • Rozwijanie w uczniach poczucia wartości i wiary we własne możliwości językowe
 • Rozwijanie u uczniów sprawności umiejętnego współzawodnictwa
 • Zaktywizowanie uczniów na forum międzyszkolnym

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klasy VI i VII ( maksymalnie 7 uczniów ze szkoły, 4 uczniów z klasy VI oraz 3 uczniów z klasy VII ) uczęszczający do szkoły podstawowej w Łańcucie.
 • Uczeń musi być zgłoszony do udziału w konkursie przez swojego nauczyciela prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie 5 marca 2018 r.
 • Rodzice / Opiekunowie prawni muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem „Englishmania”(formularz w załączeniu)

Zgłoszenia uczestników

 • Zgłoszeń uczestników konkursu można dokonać wysyłając wypełnioną Kartę Zgłoszenia (formularz w załączeniu):

– na nr fax 17 225 31 40

-gm1@poczta.pl

-wysyłając na adres: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Piłsudskiego 7, Łańcut

Zasady przeprowadzenia konkursu

 • Miejscem przeprowadzenia konkursu „Englishmania” jest budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie sala nr 13
 • Termin konkursu: 8marca 2018 r., godz. 11:00
 • Konkurs jest jednoetapowy i ma formę pisemnego testu leksykalno-gramatycznego
 • Czas przeznaczony na pisanie testu wynosi 60 minut
 • Organizator nadzoruje przeprowadzanie testu i poprawia prace konkursowe.
 • Laureatami konkursu będzie troje uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów.
 • Laureaci zostaną nagrodzeni.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Dniu Otwartym Szkoły, tj 22 marca 2018r
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zakres wiedzy i literatura

 • Zasób słownictwa i gramatyki języka angielskiego wymagany na teście konkursowym oparty jest na podstawie programowej dla klas IV-VII szkoły podstawowej.
 • Literaturę pomocniczą stanowią podręczniki do nauki języka angielskiego dla klas IV-VII szkoły podstawowej zatwierdzone przez MEN

Regulamin konkursu „Englishmania” dostępny jest również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie http://gm1.edu.pl/konkursy/

Organizatorzy konkursu „Englishmania”               

Magdalena Szmuc                            

Aneta Olearka

                                              

 

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.